เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายไพโรจน์ โสภาพร

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดหนองคายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทาน และห่มผ้าพระราชทานหลวงพ่อพระใส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.15 นาฬิกา ณ อุโบสถหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง)อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระราชทาน และห่มผ้าพระราชทานหลวงพ่อพระใส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมี รองผวจ.และหัวหน้าส่วนฯทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธิฯซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานมาแล้ว โอกาสนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดได้เข้าร่วมพิธีฯ และกราบสักการะองค์หลวงพ่อพระใส ไปพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดฯในครั้งด้วย สำหรับ พิธีสรงน้ำพระราชทาน และห่มผ้าพระราชทานหลวงพ่อพระใส เนื่องในวันสงกรานต์ในครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นผู้รับไปปฏิบัติ ด้วยความปลื้มปิติยินดีของชาวจังหวัดหนองคาย

[...]

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

นค 0019.1/ว3988 ลว. 22 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนยื่นความประสงค์ขอเช่าพื้นที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย(ศูนย์จำหน่ายสินค้าลุ่มน้ำโขงและบริการการท่องเที่ยว) บนพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นค 47 หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน น.ส.ล.282/249(บางส่วน)

นค 0019.2/ว6982 ลว. 22 เมษายน 2564 เรื่อง ปฏิทินและขั้นตอนการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มงานแผน/เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่

***ด่วนที่สุด*** นค 0019.2/ว6979 ลว. 22 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 การจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามประกาศจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 การจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามประกาศจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563

งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

หนังสือประชาสัมพันธ์