VDO presentation หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านหาดสั่ง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการโครงการหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตระหนักถึงความสำคัญเห็นประโยชน์ของข้อมูลยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเป้าประสงค์ของโครงการ คือ การมีรูปแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการเกิดเครือข่ายการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย โดยนางชะตา  ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 9 อำเภอ สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการที่ผ่านมาว่ามี ข้อเด่น ข้อด้อย อย่างไรบ้าง เพื่อนำไปปรับปรุงการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ และมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ ให้คณะทำงานจังหวัดพิจารณาคัดเลือก ๑ หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ ของจังหวัด ตามแนวทางและคุณสมบัติที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

บ้านหาดสั่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ ของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  คณะทำงานในระดับจังหวัด/อำเภอ ได้บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านฯตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน 5+1 กระบวนการ ร่วมกับคณะทำงานฯของหมู่บ้าน การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศฯได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ข้อมูลของตนเอง สร้างระบบฐานข้อมูลของชุมชนที่ทันสมัยด้วย ICT ร่วมกันจัดทำสารสนเทศชุมชนหลากหลายรูปแบบ นำสารสนเทศที่จัดทำขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน นำไปใช้บริหารจัดการชุมชนผ่านกระบวนการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน มีระบบการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมีความปลอดภัย มีการเผยแพร่และให้บริการสาธารณชนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถเป็นแบบอย่างการจัดการข้อมูลและสารสนเทศของชุมชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในโลกยุคดิจิตอลที่ชุมชนไม่อาจหลีกหนีได้ แต่ต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

(Visited 1 times, 1 visits today)