รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560

รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560

เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี2560 นี้ เป็นการนำเสนอผลการจัดเก้บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ของรอบปีที่ผ่านมา (ปี2559) จากครัวเครือนที่อาศัยอยู่จริง ซึ่งจะทำให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนภาพรวมในทุกระดับของประเทศ  โดยมีเครื่องมือในการวัดผลคุณภาพชีวิต จำนวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด รายละเอียด คลิก >>>

(Visited 1 times, 1 visits today)