รายงานผล ปลูกผักสวนครัวฯ ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

1.  แบบสำรวจคน พช. 

2.  แบบสำรวจผู้นำต้นแบบระดับจังหวัด (kick off)

3.  แบบสำรวจผู้นำต้นแบบระดับอำเภอ (kick off)

4.  แบบรายงานผลของพัฒนากร (รายงานประจำวัน)

5.  แบบรายงาน ปลูกผักสวนครัว ระยะ ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

6.  รายงานข้อมูลเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ผัก

7.  รายงานแผนการปลูกผัก ฯ รอบ 2 ระดับอำเภอ

8. รายงานผลการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (1 ก.พ. – 31 พ.ค.64)

9. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลรายชื่อ นักพัฒนา 3 ประสาน

(Visited 1 times, 1 visits today)