แนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

เอกสารสนับสนุน กข.คจ.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ปี 2553

คู่มือการตรวจสุขภาพ กข.คจ.

บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร (เล่มเขียว)

บัญชีคุมลูกหนี้ (เล่มเหลือง)

สมุดบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย

สมุดบันทึกสถานะหมู่บ้านโครงการ

(Visited 1 times, 1 visits today)