คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

นค 0019.2/ว21082 ลว. 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว(ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก)

(20/10/2563)

ที่ นค 0019.2/ว 21074 ลว.16 ตุลาคม 2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และที่ปรึกษา จังหวัดหนองคาย

(16/10/2563)

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศราชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเอกชนดำเนินงาน(บุคคลธรรมดา)โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP)

(14/10/2563)