ประกาศ/หนังสือสั่งการ

นค0019.2/ว2040ลว.ที่7กุมภาพันธ์2566 เรื่องการดำเนินโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดหนองคายประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566

(07/02/2566)