ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(18/11/2563)

นค 0019.1/ว23222 ลว. 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดหนองคาย

(18/11/2563)

นค 0019.2/ว23221 ลว. 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

(18/11/2563)

นค 0019.1/ว477 ลว. 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ) ตอบแบบสอบถามความต้องการ ด้านสวัสดิการที่นอกเหนือจากข้าราชการจัดให้เป็นปกติ

(18/11/2563)