จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนอาชีพ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

(09/08/2565)