จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2566 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ตามประกาศจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 16 มกราคม 2566

(17/01/2566)