จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(22/06/2563)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 การจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามประกาศจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563

(09/06/2563)

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง เชิญชวนยื่นความประสงค์ขอเช่าพื้นที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิคภัณฑ์OTOPจังหวัดหนองคาย(ศูนย์จำหน่ายสินค้าลุ่มน้ำโขงและบริการการท่องเที่ยว)บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นค 57 หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน น.ส.ล. เลขที่ 282/249(บางส่วน)ตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(30/01/2563)