จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2564 การซื้อโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส สู่วิถีชีวิตพอเพียง ตามประกาศจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 29 กันยายน 2564

(30/09/2564)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2564 การจ้างโครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดหนองคาย ตามประกาศ จังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 29 กันยายน 2564

(30/09/2564)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2564 การซื้อโครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง ภายใต้วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน (New Normal) ตามประกาศ จังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 2 กันยายน 2564

(03/09/2564)