กฎระเบียบข้อบังคับ

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ

(21/04/2563)