ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

พช.โพนพิสัย ร่วมประชุมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566 และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2566

🌅คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงกำพี้ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดเจริญผล บ้านดงกำพี้ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย

🌄พช.โพนพิสัย น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ ต.วัดธาตุ