ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

✨พช.อำเภอเมืองหนองคาย จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับฝึกปฏิบัติร่วมกันและลงมือปฏิบัติจริง ในแปลงครัวเรือน "โคก หนอง นา" ของ นางดาริกา ตันนารัตน์ ม.4 ต.วัดธาตุ

โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ด้านการศึกษาชีวิต แรงงาน สาธารณสุข อาชีพ รายได้ และการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง กิจกรรมยกระดับการพัฒนาอาชีพสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ 13 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย

โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ด้านการศึกษาชีวิต แรงงาน สาธารณสุข อาชีพ รายได้ และการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง กิจกรรมยกระดับการพัฒนาอาชีพสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ 11 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย