ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)