ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีไทพวนโพธิ์ตาก และ การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ประจำเดือน ตุลาคม 2564

พช.หนองคาย ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทพวนโพธิ์ตาก กิจกรรมย่อยที่ 1.2 พัฒนาของฝากของที่ระลึกชุมชนไทพวน

พช.หนองคาย ส่งมอบครุภัณฑ์และวัสดุ ให้กับหมู่บ้านท่องเที่ยวตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบระมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น