ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.หนองคาย มอบผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมรับชมการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2563

พจ.หนองคาย ประชาสัมพันธ์ การจัดงานดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จังหวัดหนองคาย “ฮักกันมั่นแก่น ค้าขายร่วมกัน – HugGan ManGaen Trade Together” ณ สวท.หนองคาย เอฟ.เอ็ม. 90.50 เมกะเฮิรตซ์