ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย เข้าร่วมการฝึกอบรมระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) สำหรับใช้จัดเก็บข้อมูลห้วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)