ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดหนองคาย มอบเกียรติบัตร ให้แก่บุคคลต้นแบบ ระดับผู้บริหาร ในการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”