ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส สู่วิถีพอเพียง