ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ่ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดหนองคาย (คจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน