ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย ร่วมรับชมพิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ชื่อลายผ้า “ลายปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” – “ลายท้องทะเลไทย” และ “ลายป่าแดนใต้” ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM meeting

พช.หนองคาย ร่วมประชุม ซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(Video Conference)

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์) ลงพื้นที่สนับสนุน ติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ณ ตำบลโคกคอน  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย