ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย รับการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัด จากนายคมกฤช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย กระชับนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

พช.หนองคาย พัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างความรู้ความเข้าใจด้านบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ผ่านโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี