ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านเวทีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 6/2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

จังหวัดหนองคาย ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดหนองคายภายใต้โครงการเสริมสร้างพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของจังหวัดหนองคาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานสานพลังประชารัฐ

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย