ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม มาตรการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

พช.หนองคาย ขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวันอย่างยังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอโพนพิสัย

จังหวัดหนองคาย ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดหนองคาย (ศจพ.จ.)

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย

พช.หนองคาย เข้าร่วมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting