ข่าวประชาสัมพันธ์

หนองคาย จัด โครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อย การประชุมเพื่อเสนอและจัดทำแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์