ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จำนวน 234 ดอก ที่ได้จากการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ร่วมกันของจิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)” ในการประชุมประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็นจากองค์การสวัสดิการสังคม