ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)” ในการประชุมประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็นจากองค์การสวัสดิการสังคม