ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย จัด โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมหลักยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าไทยสู่สากล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ. 2563 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนาและออกแบบ

พช.หนองคาย ร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร “กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลหนองคาย”