ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ พช.หนองคาย ร่วม ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในระบบ BIG DATA โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “หนึ่งตำบล หนึงผลิตภัณฑ์” (OTOP Big data)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายนสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองไผ่เกี้ย”