ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย นำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนภารกิจที่ 6 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผลงานความสำเร็จสู่รางวัลชนะเลิศ CDD Policy Award 2022 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565

พช.หนองคาย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 จุดที่ 6 เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และเขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดโครงการตลาดชุมชนคนหนองคาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกร มีช่องทางการตลาดและมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น

พัฒนาชุมชนหนองคาย  คว้ารางวัลชนะเลิศหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 (CDD Policy Award 2022) ในงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน