พช.หนองคาย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2566

พช.หนองคาย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2566
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายสามิตร์ เครือคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางเมธาวี มีศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2566” ณ ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น ๕ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 152 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จำนวน 76 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน จำนวน 76 คน
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) เครื่องชี้วัดและโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) สำหรับใช้ในห้วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ดำเนินการระหว่าง วันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัท วันโอวัน โกเบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

#WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood #Kmitl

– Change for Good –
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
Link : http://nongkhai.cdd.go.th/2022/12/09/ประชุมเชิงปฏิบัติการแน
สพจ.หนองคาย – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)