พช.หนองคาย ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับจังหวัด ปี 2564

✨ พช.หนองคาย ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับจังหวัด ปี 2564✨
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.  นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
(หัวหน้าคณะทำงานฯ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ในการนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ได้รายงานผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ต่อที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติรับรองข้อมูลฯ ดังกล่าว

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

Link : http://nongkhai.cdd.go.th/2021/12/03/พช-หนองคาย-ประชุมคณะทำงา
📸 สพจ.หนองคาย – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)