พช.หนองคาย จัดโครงการตลาดชุมชนคนหนองคาย ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

✨ พช.หนองคาย จัดโครงการตลาดชุมชนคนหนองคาย ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ✨

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการตลาดชุมชนคนหนองคาย
ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ในการนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร ได้กล่าวรายงานโครงการฯ ต่อประธานในพิธี
โดยโครงการตลาดชุมชนคนหนองคายฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
​1. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า (OTOP) ให้แก่กลุ่มหรือผู้ผลิตผู้ประกอบการ (OTOP) ผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
​2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ (ครั้งที่ 1) ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2564 รวม 5 วัน

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

Link : http://nongkhai.cdd.go.th/2021/12/01/พช-หนองคาย-จัดโครงการตลา
📸 สพจ.หนองคาย – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)