พช.หนองคาย ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 /2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

✨พช.หนองคาย ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 /2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)✨

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้
1.ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ประจาเดือนธันวาคม 2565
2.ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2565
3.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.ผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)
5.บทความ “สทอ. สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล”
6.การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบการเรียนรู้ทางไกล
7.ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. ประจำปี พ.ศ. 2564
8.แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ.2565 ตามมติที่ประชุมคณะอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
9.ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
10.การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
11.รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12.การขับเคลื่อนระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน
13.การจัดงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด 19  ระหว่างวันที่ 18 – 26 ธันวาคม 2564

ในการนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมการประชุม ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

Link : http://nongkhai.cdd.go.th/2021/11/30/พช-หนองคาย-ร่วมประชุมกรม
📸 สพจ.หนองคาย – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)