พช.หนองคาย ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference System – VCS

✨พช.หนองคาย ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference System – VCS ✨

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมวิทธิกษัตริย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยในการประชุมมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใช้โปรแกรม TPMAP การจัดทำข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ตามแบบ ศจพ.1 – ศพจ.3

ในการนี้ นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนจ่าจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

Link : http://nongkhai.cdd.go.th/2021/11/26/ชี้แจงแก้จน
📸 สพจ.หนองคาย – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)