พช.หนองคาย จัดกิจกรรม “ผู้ว่า…พาไปยาม ถามไถ่ ครัวเรือน TPMAP

✨ พช.หนองคาย จัดกิจกรรม “ผู้ว่า…พาไปยาม ถามไถ่ ครัวเรือน TPMAP ✨

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดหนองคาย นำโดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางสาวสิริมา วัฒโน นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย
ลงพื้นที่ X – Ray ครัวเรือน TPMAP ด้วยกิจกรรม “ผู้ว่า พาไปยาม ถามไถ่ครัวเรือน tpmap” ณ ศาลาวัดศิลาคุณ บ้านหินโหม หมู่ที่ 1 ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาความยากจนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้ ตามแนวทางของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
โดยจังหวัดหนองคาย มีข้อมูล TPMAP โดยแบ่งเป็น ครัวเรือนยากจน 1,331 ครัวเรือน และ คนจน 2,209 คน โดยได้กำหนดการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในการ (X-Ray) ข้อมูลครัวเรือน TPMAP ทั้ง 5 มิติ ได้แก่
1)มิติด้านสุขภาพ
2)มิติด้านความเป็นอยู่
3)มิติด้านการศึกษา
4)มิติด้านรายได้
5)มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

Link : http://nongkhai.cdd.go.th/2021/11/25/พช-หนองคาย-จัดกิจกรรม-ผ

📸 สพจ.หนองคาย – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)