พช.หนองคาย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส สู่วิถีพอเพียง

✨ พช.หนองคาย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส สู่วิถีพอเพียง ✨

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายสามิตร์ เครือคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน และผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับครัวเรือนยากจน และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส สู่วิถีพอเพียง พร้อมเตรียมความพร้อมพื้นที่กิจกรรมผู้ว่าพาไปยาม ณ บ้านหินโหม หมู่ที่ 1 ตำบลหินโหม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ เพิ่มช่องทางการตลาด มีรายได้ และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ปลูกพืช ผักสวนครัว” ลดรายจ่ายในครัวเรือนเหลือแบ่งปันเกื้อกูลคนในชุมชน และมีการขับเคลื่อนร่วมกันของ ผู้นำกลุ่มองค์กร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส(ใช้ฐานข้อมูจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า : TPMAP ) สู่วิถีพอเพียง ของครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

Link :

📸 สพจ.หนองคาย – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)