พช.หนองคาย ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

✨ พช.หนองคาย ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ✨

🌸🗓 วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายภควัตร คำพวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายสามิตร์ เครือคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวเพลินพิศ สาสาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และ บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลาง ชั้น 1

🌸 โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จำนวน 63 คน และเครือข่ายผู้นำ/กลุ่มองค์กร ระดับอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอๆ10 คน รวมทั้งสิ้น 153 คน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ผ่านระบบห้องประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting ) ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลาง ชั้น 1 จังหวัดหนองคาย

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

📸 กง.สารสนเทศฯ – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)