พช.หนองคาย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation:EE)

✨ พช.หนองคาย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation:EE) ✨

🌸🗓 วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน ๒๕๖๔ เวลา 08.00 น.นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายภควัตร คำพวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวศรัญญา ชาวดร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation:EE)
ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564
ณ กศน.ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายดำเนินโครงการ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือบ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 และ
บ้านสีกายเหนือ หมู่ที่ 6
ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้ประกอบการหมู่บ้านท่องเที่ยว 2 คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 คน พัฒนากร 2 คนและนีกวิชาการจังหวัด 1 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

📸 กง.สารสนเทศฯ – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)