พช.หนองคาย ร่วมรับฟังการประชุมกิจกรรม KICK OFF โครงการพัฒาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ระบบ ZOOM

✨ พช.หนองคาย ร่วมรับฟังการประชุมกิจกรรม KICK OFF โครงการพัฒาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ระบบ ZOOM ✨

🌸🗓 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานเปิดการการประชุมกิจกรรม KICK OFF โครงการพัฒาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม อาคารบางซื่อจังซั่น (DD Mall)

🌸 ในการนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมกิจกรรม KICK OFF โครงการพัฒาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ระบบ ZOOM
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

📸 กง.สารสนเทศฯ – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)