รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระสุก ขั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองคายนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑0/๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) โดยมีนายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีองค์ประชุมเป็นภาคส่วนราชการเป็นองค์ประกอบ คณะอนุฯโดยฝ่ายเลขาฯได้เสนอที่ประชุมฯรับทราบเกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายในรอบปี ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อย ๙๘.๑๙   ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

และโอกาสนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย และ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ยังได้กล่าวถึงแนวทางของการรักษาเสถียรภาพ การให้กู้ยืมเงินของ สมาชิกกองทุนสตรีฯ ในภาพรวมของจังหวัดว่า “สิ่งหนึ่งที่ทำให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดหนองคายเข้มแข็งก็ด้วยวินัยการใช้จ่ายเงินของสมาชิกกองทุนฯที่กู้ผู้ยืมเงินไปใช้จ่ายได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การกู้ และ การติดตาม สนับสนุนของคณะอนุฯจากจังหวัดซึ่งทำได้อย่างต่อเนื่อง/ชัดเจน”

สำหรับ ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดหนองคาย มีเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนอุดหนุน ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว ๒๒,๓๓๒,๗๔๐ สามารถเบิกจ่ายนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ๒๑,๙๒๗,๘๐๔.๔๔ คงเหลืออีกเพียง ๔๐๔,๙๓๕.๕๖ ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามปีงบประมาณ(๒๕๖๔)
หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

 

(Visited 1 times, 1 visits today)