พช.หนองคาย ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

✨ พช.หนองคาย ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ✨

🌸🗓 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

🌸 โดยมีประเด็นที่สำคัญ ในการประชุม ดังนี้
1. แนวปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ปัจจุบัน
2. การสรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
3. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
4. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
5. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
6. การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. การนำเสนอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🌸 ในการนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ เพื่อติดตามรับทราบข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

📸 กง.สารสนเทศฯ – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)