พระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย หนุน “โคก หนอง นา โมเดล ” สร้างศูนย์เรียนรู้ แปลงสาธิต เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฏีใหม่

✨ พระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย หนุน “โคก หนอง นา โมเดล ” สร้างศูนย์เรียนรู้ แปลงสาธิต เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฏีใหม่ ✨

🌸🗓 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายภควัตร คำพวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายพัฒนา โพธิ์บอน พัฒนาการอำเภอท่าบ่อ และข้าราชการในสังกัด เข้ากราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รก.เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การสร้างศูนย์เรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย นำโดยพระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ดำริที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้ แปลงสาธิต เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างให้คณะสงฆ์และประชาชนชาวหนองคาย รวมถึงพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย

🌸 โดยพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนกอก ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยการดำเนินงานตามโครงการ จะไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ซึ่งวันนี้ ทีมงาน พช.หนองคาย ได้จัดทำแบบแปลน แผนผัง มอบให้กับพระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ด้วย

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

📸 กง.สารสนเทศฯ – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)