พช.หนองคายร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย ดำเนินโครงการสร้างภาพลักษณ์ สืบสานภูมิปัญญา “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” รุ่นที่ 3

✨ พช.หนองคายร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย ดำเนินโครงการสร้างภาพลักษณ์ สืบสานภูมิปัญญา “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” รุ่นที่ 3 ✨

🌸🗓วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย ดำเนินโครงการสร้างภาพลักษณ์ สืบสานภูมิปัญญา “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำสตรี จำนวน 50 คน

🌸 ในการนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ ภูมิปัญญาผ้าไทย อัตลักษณ์ในชุมชน

🌸 กิจกรรมในงานประกอบด้วย
1.บรรยายให้ความรู้ภูมิปัญญาผ้าไทย อัตลักษณ์ในชุมชน
2.การพัฒนาบุคลิกภาพ สาธิตสวมใส่ผ้าไทยให้เหมาะสมตามโอกาส
3.การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าจากกลุ่มสตรีทอผ้า
4.การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยใส่ให้สนุก

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

📸 กง.สารสนเทศฯ – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)