พช.หนองคาย ร่วมกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย จัดประชุมให้ความรู้ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคกหนองนาโมเดล “โคก หนอง นา โมเดล”

✨ พช.หนองคาย ร่วมกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย จัดประชุมให้ความรู้ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคกหนองนาโมเดล “โคก หนอง นา โมเดล” ✨

🌸🗓 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ นายธนา เดชานรากร นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินพิเศษ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย จัดประชุมให้ความรู้ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้แก่ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 9 อำเภอ ของจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1
🌸 ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 9 อำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำความรู้ ข้อเสนอแนะและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ

🌸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌸

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)