จังหวัดหนองคาย ประชุมชี้แจงการจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to Global)

✨ จังหวัดหนองคาย ประชุมชี้แจงการจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to Global) ✨

🌼 🗓 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to Global) ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมต่อเนื่องจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเตรียมข้อมูลศักยภาพเด่นของจังหวัดหนองคายและนำข้อมูลเสนอในงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to Global) ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

🌼ในการนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในครั้งนี้ด้วย

🔸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

📸 กง.สารสนเทศฯ – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)