พช.หนองคาย เข้าร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

✨ พช.หนองคาย เข้าร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ✨

🌼 🗓 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอตามประเด็นหัวข้อที่ได้รับผิดชอบ

🌼ในการนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวสิริณัชช์ สาสาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด เข้าร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

🌼 โดยการประชุมดังกล่าว มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
🔸 สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564
🔸 การดำเนิน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
🔸 การทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ประจำปี 2564
🔸 การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
🔸 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 47 ปี
🔸 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
🔸 การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🔸 ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
🔸 การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🔸 การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ
🔸 ผลการรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัด กรมการพัฒนาชุมชน
🔸 การจัดประกวดผ้าไทยพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยขอให้จังหวัดได้เตรียมความพร้อม
🔸 การดำเนินงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.
🔸 การดำเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

🌼 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 🌼

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

📸 กง.สารสนเทศฯ – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)