นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านอำเภอท่าบ่อ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอท่าบ่อ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ จัดขึ้น เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน เพื่อเชิดชูเกียรติแก่กองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่น และครัวเรือนต้นแบบที่ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านไปประกอบอาชีพและประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อไป

✴️หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

🗓️ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา19.00 น.
ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

✴️ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านอำเภอท่าบ่อ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอท่าบ่อ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ จัดขึ้น เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน เพื่อเชิดชูเกียรติแก่กองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่น และครัวเรือนต้นแบบที่ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านไปประกอบอาชีพและประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อไป อีกทั้งยังเป็นการให้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี เพื่อรับทราบข่าวสาร นโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
🔶️ การจัดกิจกรรมรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านอำเภอท่าบ่อครั้งนี้ มีคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลทุกตำบล และระดับอำเภอท่าบ่อ, คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอำเภอท่าบ่อ 100 กองทุน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ 1,000 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลในเขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อ ทั้ง 10 ตำบล โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับกองทุนหมู่บ้านดีเด่น, มอบใบเกียรติบัตรครัวเรือนต้นแบบ, กิจกรรมจับของรางวัล, กิจกรรมการแสดงบนเวที และกิจกรรมรำวงย้อนยุค

(Visited 1 times, 1 visits today)