นายก อบจ.หนองคาย สนับสนุนโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อลดและควบคุมปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน และแก้ปัญหาสังคม”

🔹 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” ” นายก อบจ.หนองคาย สนับสนุนโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อลดและควบคุมปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน และแก้ปัญหาสังคม”
🔹 วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด พร้อมสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ จำนวน 100,000 บาท
🔹 นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นการขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการลดและควบคุมปัญหายาเสพติดและดำเนินการต่อยอดไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่น ๆ
🔹 จังหวัดหนองคายมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 232 หมู่บ้าน, หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ ปี 2563 จำนวน 13 หมู่บ้าน และมีหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ระดับอำเภอ/จังหวัด จำนวน 36 ศูนย์ฯ ส่วนการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ระดับอำเภอ เพื่อให้การขับเคลื่อนของกองทุนนั้นเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปในทางเดียวกัน และสามารถเป็นแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
โดยมีประธานหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน, ประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน จากนั้นคณะทั้งหมดจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดสกลนคร พร้อมนำความรู้มาปรับใช้ในกองทุนฯ ของตนเอง และเกิดการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ
(Visited 1 times, 1 visits today)