พช.หนองคาย ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

🔹 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.

🔹 นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
🔹 ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดหนองคาย จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมกระปุกออมสิน จากนั้น เยี่ยมชมจุดให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย อาทิ นิทรรศการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และจุดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น
🔹 สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน มีความปรองดองสมานฉันท์ เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมแสดงพลังปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันสำคัญของชาติ รวมถึงประชาชนได้รับความสะดวก โดยการนำบริการภาครัฐไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน กับส่วนราชการ

📷_สถานีข่าว พช.หนองคาย_รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)