พจ.หนองคาย ร่วมเป็นเกียรติและถวายการต้อนรับประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5

🔶 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

🔶 นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติและถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ในฐานะ ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี พร้อมด้วยคณะกรรมการ พระเถรานุเถระ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน ฯ ณ วัดศิริขัณฑ์ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

🔶 ในการนี้นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายการต้อนรับคณะกรรมการตามโครงการฯ ดังกล่าว จากนั้น พระราชรัตนาลงกรณ์,รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (มหานิกาย) และพระกิตติสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ธรรมยุต) นายอำเภอสังคม หัวหน้าส่วนราชการ ได้ถวายสักการะ ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม “บ้านพระธรรม” หมู่ที่ 9 และ “บ้านเทพประทับ” ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

(Visited 1 times, 1 visits today)