♦️ พช.หนองคาย ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563

🔸 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

♦️ พช.หนองคาย ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563

🔸 วันที่ 3 กันยายน 2563 นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี อาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน

🔸การนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมการประชุมด้วย เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจรวมถึงกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพแก่บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ

🔹 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน, พัฒนาการอำเภอ, และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ และจังหวัดเลย รวม 87 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)