พช.หนองคาย รับฟังการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

✴️ หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
🗓️ วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.
✴️ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางนิตยา นัติพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงฯ ถ่ายทอดสัญญาณจากห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
📸 กลุ่มงานสารสนเทศฯ -รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)