พช.หนองคาย ประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8/2563

🔶 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

🔶 นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย โดยมีเรื่องก่อนวาระการประชุม คือ การมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ นางสาวไพรินทร์ อิทรักษา และนางปราณี สายบัว

📸 กลุ่มงานสารสนเทศฯ -รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)