จังหวัดหนองคาย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและคนด้อยโอกาสของครัวเรือนสตรี (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพี่เลี้ยงแก้จนคนหนองคาย)

🔹 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”  วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.

🔹 นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและคนด้อยโอกาสของครัวเรือนสตรี (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพี่เลี้ยงแก้จนคนหนองคาย) โดยมี นางสุภา นันทะมีชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย (กพส.จ.หนองคาย) กล่าวรายงาน

🔹 ในการนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมในพิธีเปิดด้วย

🔹 สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนและครัวเรือนด้อยโอกาส และสร้างทีมพี่เลี้ยงดูแลคนจนและด้อยโอกาส  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอและจังหวัด  คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล/เทศบาล  กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน จากสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองคาย สำหรับกิจกรรมวันนี้  ได้แก่

  1. การบรรยายให้ความรู้ ดังนี้

1)  บรรยายพิเศษ สถานการณ์ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต คนจังหวัดหนองคาย โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  (นายศุภกร  มูลสุวรรณ)

2)  แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดย พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

3)  แนวทางการขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือน จากส่วนราชการและภาคีเครือข่าย โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

  1. แบ่งกลุ่มจัดตั้งทีมพี่เลี้ยง จัดทำแผนการสนับสนุน ครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส

สนับสนุนอำเภอ

  1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาชีพ การจำหน่ายและช่องทางการตลาด จากตลาดนัดอาชีพแก้จน
(Visited 1 times, 1 visits today)