จังหวัดหนองคาย จัด พิธีเปิดโครงการ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จังหวัดหนองคาย “ฮักกันมั่นแก่น ค้าขายร่วมกัน -HugGan ManGaen Trade Together” ยิ่งใหญ่

🔹 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย

🔹 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จังหวัดหนองคาย “ฮักกันมั่นแก่น ค้าขายร่วมกัน -HugGan ManGaen Trade Together” โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสมบัติ เพ็งพระจันทร์ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธีเปิดด้วย

🔹 นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติงบประมาณให้จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ดำเนินการโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน สำหรับจังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้ OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนได้มีโอกาสเจรจาทำการค้ากับนักธุรกิจของประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวม ๕ วัน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย จำนวน ๖๐ ราย OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน ๑๐ ราย
🔹 ในปี ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางเรื่องได้ เช่น การจัดประชุมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเดินทางมาร่วมพิธีเปิดของแขกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการเดินทางมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ ODOP ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างไรก็ตาม ได้มีการประสานจัดส่งสินค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านทางตัวแทนคนไทย เข้ามาร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงาน และการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ดำเนินการประสานงานการเจรจาธุรกิจ ทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบออนไลน์ สำหรับงบประมาณในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการส่งคืนงบประมาณ ให้กรมการพัฒนาชุมชนเรียบร้อยแล้ว

📢 สถานีข่าว พช.หนองคาย-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)