พช.หนองคาย ร่วม โครงการปกป้องและเชิญชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย

📣📣 CDD NONGKHAI NEWS 📣📣

📆 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ วัดกุมภประดิษฐ์ ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

🔹 นายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานโครงการปกป้องและเชิญชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🍭 ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายภควัตร คำพวง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักงาน พช.อ.ท่าบ่อ ดำเนินการ ดังนี้ 1. คัดเลือกเด็กยากจนเข้ารับทุนกองทุนเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 คน 2.จัดนิทรรศการสัมมาชีพชุมชนบ้านท่ามะเฟือง ตำบลโพนสา 3.ออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP 5. Live สด จำหน่ายสินค้า OTOP ผ่าน Otop Nongkhai 4. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)