♦️ “สพจ.หนองคาย ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563”

✳️ หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
📆 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
♦️ “สพจ.หนองคาย ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563”
📌 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ประชุมประจำเดือน ห้วหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย เพื่อชี้แจงข้อราชการ และปรึกษาหารือภารกิจที่จะดำเนินการในห้วงเดือนกรกฎาคม 2563 นี้
📸 กลุ่มงานสารสนเทศฯ -รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)