พช.หนองคาย รับชมการสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ Firewall Router) พร้อมระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผ่านระบบ Video Conference

✳️ หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.
✳️ นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายธีรฉัตร เทียมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ของกรมการพัฒนาชุมชน “เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ Firewall Router) พร้อมระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ” ตามโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
✳️ โดยมี นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม ถ่ายทอดสัญญาณจากห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ
📸 สถานีข่าว พช.หนองคาย – รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)