หนองคาย..ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 2/2563

✳️ หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 1 ก.ค.63 เวลา 09.00 น.

✳️ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย มอบหมายให้นายศุภกรณ์ มูลสุวรรณ รอง ผวจ.หนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 25 คน

✳️ การนี้นายไพโรจน์ โสภาพร พจ.หนองคาย มอบหมายให้ภควัตร คำพวง หน.กง.ยุทธศาสตร์ฯ นำเสนอผลการดำเนินงานคณะทำงาน E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ แก่ที่ประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)