พช.หนองคาย ร่วมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System :VCS)

✳️ หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2

✳️ นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และนักวิชาการจังหวัด ร่วมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System :VCS) กระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามรับฟังรายละเอียด และแนวทางปฏิบัติงานสำคัญของกรมฯ

✳️ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม ถ่ายทอดสัญญาณจากห้อง War Room และห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ

📸 สถานีข่าว พช.หนองคาย – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)